Rovatok

Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelő

Név: Simon Ferenc e.v.

E-mail: info@gyerekkelvagyunk.hu

Az adatkezelést meghatározó jogszabály(ok):

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelést online médiumok, internetes portálok hálózataként végezzük. Ennek célja, hogy kapcsolatot tudjunk tartani azokkal a követőkkel, olvasókkal, szimpatizánsokkal, érdeklődőkkel, akik kifejezik érdeklődésüket a tevékenységünkkel, híreinkkel kapcsolatban. Szándékunk, hogy az adatok segítségével minél relevánsabbá tegyük a számukra a velük való kapcsolattartást. Olyan témákban, olyan csatornákon és olyan területekre vonatkozóan kapjanak információt, amelyekkel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve jelezték az érdeklődésüket. A kapcsolattartás keretében tájékoztatjuk őket híreink megjelenéséről; az általunk feldolgozott társadalmi és szakpolitikai jelenségekről; az általunk szervezett eseményekről; társadalmi kezdeményezéseinkről; a közélettel kapcsolatos, véleményünk szerint releváns, aktuális ügyekről; valamint meghívjuk őket rendezvényekre, eseményekre.

A jogosult egyénileg válaszhatja meg, hogy milyen adatot kíván megadni, miáltal a kapcsolattartás módját is meghatározza. A külön eljárásban megadott adatok egységesítése mint adatkezelés az adatkezelő által nem valósul meg, így a külön megadott adatok közül olyan kapcsolattartási mód, amely később beazonosíthatóvá teszi a jogosultat, és ezáltal személyes adattá válik, nem kerül összekapcsolásra semmilyen egyéb, a felhasználó által megadott adattal.

Az egyes önkéntesen megválasztott kapcsolattartási formák között adódhatnak eltérések a tekintetben, hogy azon a csatornán milyen tartalmak közvetíthetők. Az ilyen tartalmi különbségek azonban nem jelentenek olyan szolgáltatási minőségemelést, amellyel az adatkezelő korlátozza az egyes adatjogosultak hozzáférését, és különösen nem jelent olyan előnyt, amelyet az adatkezelő azért ajánl, hogy a jogosult a részére további adatokat szolgáltasson a szükségeset meghaladó mértékben.

A kezelt adatok köre kizárólag azokra terjed ki, amelyeket a velünk kapcsolatba kerülő érdeklődők megadnak. Facebook oldalunkon saját maguk végzik az adatbevitelt, vagy a fenti platformokat üzemeltető vállalkozások API-ján publikusan elérhető információként kerülnek hozzánk az adataik.

Ilyen Facebooktól átvett adat a kapcsolatba lépő érdeklődő neve és egyedi Facebook azonosítója, melyek a neki való üzenetküldéshez szükségesek. Lehetséges további adat az általunk a felhasználó ismételt beleegyezése után rögzített emailcíme és telefonszáma, valamint hogy a velünk Facebook-os regisztráció alapján kapcsolatban lévő érdeklődők milyen témák iránt érdeklődtek a Facebook oldalainkon, valamint a petíciós és konzultációs weboldalainkon.

A CRM rendszerünkbe bekerülők által megadott további adat lehet elsődlegesen további elérhetőségi adat (pl.: e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), de ezen túl kiterjedhet arra is, hogy a velünk folytatott kommunikáció során milyen témákban, milyen területekkel kapcsolatban mutatott érdeklődést, milyen kommenteket tett, milyen e-maileket, üzeneteket írt. Ezek alapján emailben és sms-ben, telefonon is megkereshetjük az érdeklődőt később.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése a jogosult írásban rögzített kifejezett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat visszavonásig kezeljük. A hozzájárulás visszavonására emailbeen van lehetőség. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik, úgy az adatokat a jogszabályokban előírt dokumentumok felvétele mellett megsemmisítjük.

Adattovábbítás

A személyes adatokat az EGT területén kívülre nem továbbítunk. Harmadik félnek nem adjuk át az adatokat (kivéve a technikai adatfeldolgozót). Semmilyen kereskedelmi célra nem használjuk fel az adatokat.

Technikai adatkezelői megoldásaink garantáltan GDPR-konform megoldások, a felhasználók adatait nem továbbítják harmadik országokba, nem használják a jelen nyilatkozatban foglalt célokon túl semmilyen más célra.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatfeldolgozónk biztosítja az adatok tárolásához szükséges szervereket, amelyek az EGT területén belül találhatók. Az általunk igénybevett adatfeldolgozó megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általunk kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezelik.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsák valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.

Az adatkezelő a fenti intézkedéseit jegyzőkönyvben rögzíti, amely tartalmazza a cselekmény idejét, és a beavatkozást végző adminisztrátort személy egyedi azonosítóját.