Rovatok

Nyereményjáték szabályzat

 1. A „Iratkozz fel a hírlevelünkre és nyerj!” kampány (továbbiakban Játék) szervezője és egyben lebonyolítója az EMI-Online Kft. (Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet; Adószám: 27545339-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-394104), a www.gyerekkelvagyunk.hu (a továbbiakban: gyerekkelvagyunk.hu) online portál felelős kiadója (a továbbiakban: Szervező).
 2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
  2.1. A Játékban részt vehet minden olyan nagykorú és cselekvőképes természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik.
  2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.
 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  3.1 A Játék 2022. március 11. 9:00 órától 2022. április 1. 23:59 óráig tart.
 4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
  4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki feliratkozik a gyerekkelvagyunk.hu hírlevélre.
  4.2. Játékban továbbá részt vesz minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy
  is, aki a www.gyerekkelvagyunk.hu hírlevelére a játék indulását megelőzően korábban már feliratkozott (továbbiakban Résztvevő).
  4.3. Szervező más részvételi módot nem fogad el.
  4.4. Egy személy csak egy feliratkozással vehet részt a Játékban.
 5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS
  5.1. Szervező a Játék ideje alatt minden héten, a Játékban érvényes hírlevél feliratkozással rendelkező Résztvevők között hetente 20 db Edenred Komfort kártyát sorsol ki, nyereményenként 20.000 Ft értékben. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
  Sorsolás alkalmával további két pótnyertes kerül kisorsolásra. Sorsolás időpontjai:
  2022. március 18. 14.00
  2022. március 25. 14.00
  .2022. április 1. 14.00
  A Játékosok közül Szervező minden héten gépi sorsolás útján kiválaszt húsz nyertes Játékost. A gépi sorsolás akként történik, hogy minden játékos e-mail címéhez a Szervező hozzárendel egy véletlenszerűen generált azonosító számot. Az azonosító számok közül egy számítógépes szoftver segítségével véletlenszerűen kerül kiválasztásra a nyertes azonosító száma. A sorsolást végző szoftver üzemeltetője részére személyes adatok nem kerülnek átadásra. A nyertes azonosító kiválasztását követően a Szervező végzi a nyertes beazonosítását és kiértesítését. A játék nyerteseinek neveit a Szervező a honlapon teszi közzé a játék lezárását követően 1 hétig.
 6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNY ÁTADÁSA
  6.1. A Szervező a Nyertest az általa megadott elérhetőségen, e-mail-ben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.
  6.2. A Nyertes az értesítésben jelzett email címre megküldi postai címét, ahova a nyereményt kéri.
  6.3. A Szervező a Nyertes által emailben megadott postai címre tértivevényesen elküldi a nyereményt a postai címet tartalmazó email elküldésétől számított 5 munkanapon belül.
 7. A VERSENY SZABÁLYZATA
  7.1. A Nyereményjáték szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a www.gyerekkelvagyunk.hu honlapon.
 8. VIS MAJOR
  8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik a jelen Játék esetében, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a
  8.2. Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
  8.3. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.
  8.4. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék résztvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
  8.5. A vis major esetet a https://gyerekkelvagyunk.hu/ weboldalon kell megjeleníteni.
 9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE
  9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék
  szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.
 10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
  10.1. A résztvevők (játékosok) hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, irányítószám, nyertesek postai címe, opcionálisan mobilszám) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai/alvállalkozói a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. A Játékban való részvétel révén a résztvevők feltétlen módon elfogadják, hogy az általuk megadott személyes adataikat – a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb. – adatbázisban tárolják.
  10.2. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon.
  A résztvevők a Játékban való részvételükkel kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak, hogy:
  – a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek megadott személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, telefon, e-mail cím, a nyertesek postai címe);
  – a Szervező a nyertesek postai címét a nyeremény elküldése céljából és ideig felhasználja, kezelje, azzal, hogy a nyeremények átvételét követően a nyertesek postai címe haladéktalanul törlésre kerül;
  – a nyertesek nevét a Szervező nyilvánosságra hozza a Játék internetes oldalán.
  Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja.
  10.3. A résztvevő/játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
  10.4. Fenti hozzájárulást – ideértve a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot – a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését a (EMI-Online Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztvevő személyi adatai törlésre kerülnek az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre a továbbiakban nincs lehetőség.
  10.5. A Lebonyolító a Játékosok személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen nyeremény szabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan intézkedést megtenni, amelynek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban áll.
 11. VITÁK
  11.1. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.
  11.2. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.
  11.3. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt a www.gyerekkelvagyunk.hu internetes oldalon, nyilvánosságra hozni.
 12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  12.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék weboldalán.
  12.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
  12.3. Játékos kapcsolati adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Szervező vagy Lebonyolító vele kapcsolatot tartson, Őt megkeresse, részére a játékkal kapcsolatban információkat juttasson el.
  12.4. A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.
  12.5. A nyereményjátékban való részvétellel az abban résztvevő Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit.

Budapest, 2022. március 8.

EMI-Online KFT. ©
Minden jog fenntartva!