Rovatok

Nyerj jegyet a Pagony fesztiválra – nyereményjáték szabályzat

1.A “Nyerj jegyet a Pagony fesztiválra” játék (továbbiakban Játék) szervezője és egyben lebonyolítója az EMI-Online Kft. (Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet; Adószám: 27545339-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-394104), a www.gyerekkelvagyunk.hu (a továbbiakban: gyerekkelvagyunk.hu) online portál felelős kiadója (a továbbiakban: Szervező).

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
  1. A Játékban részt vehet minden olyan nagykorú és cselekvőképes természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik, , továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkezik.
 2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői,
 3. munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.
 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2022. május 17. 12:00 órától 2022. május 20. 18.59. óráig tart. 

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
  1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a Gyerekkel vagyunk facebook oldalon(link: https://www.facebook.com/gyerekkelvagyunk )választ ad gyerekkelvagyunk.hu tudásalapú kérdésére.
 1. Szervező más részvételi módot nem fogad el.
 2. Egy személy csak egy válasszal vehet részt a Játékban.
 3. A Játékosok Facebook közösségi oldal részére rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervező semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező kizárólag azokat a válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon játékosokat, válaszadókat, akik, ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybevett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a válasz, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető.

 1. DÍJAK ÉS SORSOLÁS
  1. Szervező a Játék ideje alatt a Játékban érvényes válasszal rendelkező résztvevők között 3 darab páros belépőt  (1 db gyerek jegy + 1 db felnőtt jegy) sorsol ki a Pagony fesztiválra, nyereményenként 4.000 Ft értékben. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

Sorsolás alkalmával további két pótnyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolás időpontja: 2022. május 20. 20 óra.

A Játékosok közül Szervező 2022. május 20-án 19 óra után gépi sorsolás útján kiválaszt három nyertes Játékost. A gépi sorsolás akként történik, hogy minden játékos válaszához a Szervező hozzárendel egy véletlenszerűen generált azonosító számot. Az azonosító számok közül egy számítógépes szoftver segítségével véletlenszerűen kerül kiválasztásra a nyertes azonosító száma. A sorsolást végző szoftver üzemeltetője részére személyes adatok nem kerülnek átadásra. A nyertes azonosító kiválasztását követően a Szervező végzi a nyertes beazonosítását és kiértesítését. A játék nyerteseinek neveit a Szervező a sorsolást követően a facebook oldalon posztban  teszi közzé.

NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 1. A Szervező a Nyertest Facebook üzenetben a sorsolás időpontjától számított egy órán belül belül értesíti. Ha a fentiek szerint nem lehet a Nyertest értesíteni, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.
 1. A VERSENY SZABÁLYZATA
  1. A Nyereményjáték szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a www.gyerekkelvagyunk.hu honlapon.
 2. VIS MAJOR
  1. Vis major olyan esetekre vonatkozik a jelen Játék esetében, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
 1. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.
 2. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék résztvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
 3. A vis major esetet a facebook oldalon kell megjeleníteni.
 4. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE
  1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játékszervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.
 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
  1. A résztvevők (játékosok) hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatokat (Játékos neve/felhasználó neve, személyes Facebook-oldalának linkje, nyertesek e-mail címe) a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai/alvállalkozói a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. A Játékban való részvétel révén a résztvevők feltétlen módon elfogadják, hogy az általuk megadott személyes adataikat – a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb. – adatbázisban tárolják. 
  2. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon. A résztvevők a Játékban való részvételükkel kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak, hogy:

– a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek megadott személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (Játékos neve/felhasználó neve, személyes Facebook-oldalának linkje, nyertesek e-mail címe);

– a nyertesek nevét a Szervező nyilvánosságra hozza a Játék facebook oldalán.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja.

 1. A résztvevő/játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 
 2. Fenti hozzájárulást – ideértve a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot – a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését a (EMI-Online Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztvevő személyi adatai törlésre kerülnek az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre a továbbiakban nincs lehetőség.
 3. A Lebonyolító a Játékosok személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, a jelen nyeremény szabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan intézkedést megtenni, amelynek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban áll.
 1. VITÁK
  1. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.
  2. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.
  3. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt a www.gyerekkelvagyunk.hu internetes oldalon, nyilvánosságra hozni.
 2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  1. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék weboldalán.
  2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
  3. Játékos kapcsolati adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Szervező vagy Lebonyolító vele kapcsolatot tartson, Őt megkeresse, részére a játékkal kapcsolatban információkat juttasson el.
  4. A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.
  5. A nyereményjátékban való részvétellel az abban résztvevő Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit.
  6. Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. A Facebookot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

Budapest, 2022.május 12.

gyerekkelvagyunk.hu 

a “Nyerj jegyet a Pagony fesztiválra”

szervezője és lebonyolítója

EMI-Online KFT. ©

Minden jog fenntartva!